نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوع: معرفی سریال breaking bad

 1. Top | #1


  تاریخ عضویت
  Mar 2018
  شماره عضویت
  1509
  نوشته ها
  107
  امتیاز
  2
  پسندیده
  464
  مورد پسند : 155 بار در 80 پست
  میزان امتیاز
  2

  معرفی سریال breaking bad

  معرفی سریال افسارگسیخته
  the breaking bad
  ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﯿﻤﯽ ﺳﺎﺩﻩ
  ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ‏« Breaking Bad ‏» ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﯿﻤﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺮ ﻭﺍﯾﺖ ‏( ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﮐﺮﺍﻧﺴﺘﻮﻥ ‏) ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﺳﮑﺎﯾﻠﺮ ‏( ﺁﻧﺎ ﮔﺎﻥ ‏) ﮐﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﻭﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺴﺮﺵ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺮ . ﺟﻮﻧﯿﻮﺭ ‏( ﺁﺭ . ﺟﯽ . ﻣﯿﺖ ‏) ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﻐﺰﯼ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻋﺼﺎ ﺭﺍﻩ ﻣﯽﺭﻭﺩ ، ﺩﺭ ﺁﻟﺒﻮﮐﺮﮐﯽ ﻧﯿﻮﻣﮑﺰﯾﮑﻮ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ . ﻭﺍﻟﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮐﺎﺭﻭﺍﺵ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ ، ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺭﯾﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻓﻖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ . ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﻟﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺩﻏﺪﻏﻪﺍﺵ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺟﻨﺎﻕ ﺧﻮﺩ ﻫﻨﮏ ﺷﺮﯾﺪﺭ ‏( ﺩﯾﻦ ﻧﻮﺭﯾﺲ ‏) ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ، ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺟﺴﯽ ﭘﯿﻨﮑﻤﻦ ‏( ﺁﺭﻭﻥ ﭘﻞ ‏) ﺭﺍ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺍﺳﺖ ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ . ﺍﻭ ﭘﯿﻨﮑﻤﻦ ﺭﺍ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻭﯼ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻟﻮ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﭘﯿﻨﮑﻤﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﺍﻟﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﯼ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ : ‏« ﺗﻮ ﮐﺎﺳﺒﯽ ﺑﻠﺪﯼ ﻭ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﯿﻤﯽ ﺭﺍ «… ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺨﺪﺭ ﺷﯿﺸﻪ ‏( ﻣﺘﺎﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ ‏) ﺑﻨﯿﺎﻥﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ .

 2. Top | #2


  تاریخ عضویت
  Jan 2019
  شماره عضویت
  1784
  نوشته ها
  143
  امتیاز
  233
  پسندیده
  266
  مورد پسند : 293 بار در 121 پست
  میزان امتیاز
  2
  این سریال رودست نداره واقعا عالیه
  امضای ایشان
  زندگی همچون آینه ای است که خواستت را بازتاب میدهد.
  زیاد بخواه . دقیق بخواه . قدر بدان

 3. Top | #3

  تاریخ عضویت
  Jan 2019
  شماره عضویت
  1782
  نوشته ها
  23
  امتیاز
  1,620
  پسندیده
  56
  مورد پسند : 34 بار در 16 پست
  میزان امتیاز
  2
  سریال عالیه در سبک خودش یکی از بهترین های دنیاست رتبه بالایی در 250 سریال برتر دنیا داره
  خبر خوش برای دوستداران این سریال قرار فیلم سینمایی این سریال ساخته بشه که در مورد ادامه داستان زندگی جسی پینکمن بعد اتفاقات سریال breaking bad است
  و اسپین اف این سریال ب نام better call saul یا بهتره با سول تماس بگیری در مورد وکیل ای است ک زندگی اون رو بعد از اتفاقات سریال breaking bad ب تصویر میکشه
  امضای ایشان
  من هرگز نمی نالم!

  قرنها نالیدن بس است… می خواهم فریاد بزنم

  اگر نتوانستم

  سکوت می کنم


  #دکتر علی شریعتی

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
© تمامی حقوق برای انجمن بوک پیج محفوظ بوده و هرگونه کپی برداري از محتوای انجمن پيگرد قانونی دارد