نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوع: معرفی سریال لیست سیاه

 1. Top | #1


  تاریخ عضویت
  Mar 2018
  شماره عضویت
  1509
  نوشته ها
  107
  امتیاز
  2
  پسندیده
  464
  مورد پسند : 155 بار در 80 پست
  میزان امتیاز
  2

  معرفی سریال لیست سیاه

  معرفی سریال فهرست سیاه
  the black list
  ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎﻩ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺟﺬﺍﺏ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝﻫﺎﯼ ﺷﺒﮑﻪ NBC ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﯿﺮ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﻓﻨﯽ ، ﺍﺯ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮﮐﺸﺶ ﻭ ﺑﺎﺯﯼ ﺧﻮﺏ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺟﯿﻤﺰ ﺍﺳﭙﯿﺪﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﯽﺑﺮﺩ ﺭﯾﻤﻮﻧﺪ " ﺭِﺩ ” ﺭﺩﯾﻨﮕﺘﻮﻥ ، ﺍﻓﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺍﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻩ ﻓﺮﺍﺭﯼ ﻣﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺍﻑ ﺑﯽ ﺁﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺎﺭﻭﻟﺪ ﮐﻮﭘﺮ ﺭﺋﯿﺲ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻭﯾﮋﻩ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍِﻑ ﺑﯽ ﺁﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺟِﯽ ﺍﺩﮔﺎﺭ ﻫﻮﻭﺭ ﺩﺭ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺭﺩﯾﻨﮕﺘﻮﻥ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪ ﺍِﻑ ﺑﯽ ﺁﯼ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺖﻫﺎﯼ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻮﺩﻩ ﺭﺍ ﺭﺩﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺍﻓﺮﺍﺩِ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻭ ﻣﻨﺤﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﯾﺎﻻﺕﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﯽﺍﻃﻼﻉ ﺍﺳﺖ .
  ﺭﺩﯾﻨﮕﺘﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺩﻭ ﺷﺮﻁ ﮐﻤﮏ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﻮﭘﺮ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ : ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺍﺯ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺍﻟﯿﺰﺍﺑﺖ ﮐﯿﻦ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﺪ ، ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺗﺎﺯﻩﮐﺎﺭ ﺍِﻑ ﺑﯽ ﺁﯼ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎﺯﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭘﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ . ﮐﯿﻦ ﻭ ﮐﻮﭘﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺭﺩﯾﻨﮕﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﮐﯿﻦ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ " ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻭﯾﮋﻩ ” ﺍﺳﺖ .
  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮﭘﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺩﯾﻨﮕﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﺪ ، ﺭﺩﯾﻨﮕﺘﻮﻥ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ " ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎﻩِ ” ﺍﻭ ﺍﺯ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺗﻬﯿﻪﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻭ ﺍِﻑ ﺑﯽ ﺁﯼ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ .
  ﺭﻣﺰ ﻭ ﺭﺍﺯ ﺭﺩﯾﻨﮕﺘﻮﻥ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽِ ﻟﯿﺰ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﺭﺩﯾﻨﮕﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ ، ﺑﻪﺗﺪﺭﯾﺞ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﻫﺮ ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻣﺠﺮﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﺩﯾﻨﮕﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼﺷﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﺩ .
  ‏« ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎﻩ ‏» ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﮊﺍﻧﺮ ﺩﺭﺍﻡ /ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻭ ﺍَﮐﺸِﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ ﺍﻭﻝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۳ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﺍِﻥ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ . ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﺭ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۴ ﻭ ﺍﮐﺘﺒﺮ ۲۰۱۵ ﺩﻭ ﻓﺼﻞ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‏( ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﺷﺎﻣﻞ ۲۲ ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ﺷﺎﻣﻞ ۲۳ ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ ‏) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺁﻧﺘﻦ ﺭﻓﺖ . ﻫﻢﺍﮐﻨﻮﻥ ، ﺩﺭ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،۲۰۱۶ ﭘﺨﺶ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺁﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

 2. 2 پسندیده توسط:


 3. Top | #2


  تاریخ عضویت
  Jul 2016
  شماره عضویت
  1010
  نوشته ها
  188
  امتیاز
  297
  پسندیده
  232
  مورد پسند : 188 بار در 109 پست
  میزان امتیاز
  2
  سعی کنین معرفی میزارین کپی نباشه

  این سریال با ورود رد به ف ب ای شروع میشود و داستان را به جلو میبرد مامور کین و رد هرچند برای اولین بار است که هم دیگر را میبینند اما رابطه عمیقی با یک دیگر دارند...
  خلاصه فضاش مثل دکستره تاریکه و حتی یه جمله بامزه توش نیست :)
  ولی دیدنش همچینم توصیه نمیشه اگه میخواین سریال ببینید در این موضوع دکستر و بریکینگ بد بهترن
  امضای ایشان
  مانده بودی اگر نازنینم زندگی رنگ و بوی دگر داشت
  این شب سرد و غمگین غربت با وجود تو رنگ سحر داشت
  با تو این مرغک پر شکسته مانده بودی اگر بال و پر داشت
  با تو بیمی نبودش زطوفان مانده بودی اگر همسفر داشت
  هستیم را به اتش کشیدی سوختم من ندیدی ندیدی
  مرگ دل ارزویت اگر بود مانده بودی اگر میشنیدی
  با تو دریا پر از دیدنی بود شب ستاره گلی چیدنی بود
  خاک تن شسته در موج باران در کنار تو بوسیدنی بود

 4. Top | #3


  تاریخ عضویت
  Mar 2018
  شماره عضویت
  1510
  نوشته ها
  97
  امتیاز
  4,534
  پسندیده
  79
  مورد پسند : 162 بار در 73 پست
  میزان امتیاز
  2
  من که زیاد از این سریال خوشم نیومد.منم با کاربر بالایی موافقم بریکینگ بد رو به جای این توصیه میکنم.
  .
  .
  .
  .
  آقا من دکستر رو ندیدم سرمم فوق العاده شلوغه فقط میتونم دان کنم که بعدا ببینم.به نظرتون ارزش دانلود داره؟
  امضای ایشان
  ويرانگري

  اساس نبرد است

  ويرانگري

  نويد آباديست

  هر آنچه ساخته‌اند

  خشت به خشت

  ويران باد... 5. Top | #4


  تاریخ عضویت
  Jul 2016
  شماره عضویت
  1010
  نوشته ها
  188
  امتیاز
  297
  پسندیده
  232
  مورد پسند : 188 بار در 109 پست
  میزان امتیاز
  2
  نقل قول نوشته اصلی توسط Ezrail97 نمایش پست ها
  من که زیاد از این سریال خوشم نیومد.منم با کاربر بالایی موافقم بریکینگ بد رو به جای این توصیه میکنم.
  .
  .
  .
  .
  آقا من دکستر رو ندیدم سرمم فوق العاده شلوغه فقط میتونم دان کنم که بعدا ببینم.به نظرتون ارزش دانلود داره؟
  ارزش یه بار یا حتی دو بار دیده شدن رو داره
  امضای ایشان
  مانده بودی اگر نازنینم زندگی رنگ و بوی دگر داشت
  این شب سرد و غمگین غربت با وجود تو رنگ سحر داشت
  با تو این مرغک پر شکسته مانده بودی اگر بال و پر داشت
  با تو بیمی نبودش زطوفان مانده بودی اگر همسفر داشت
  هستیم را به اتش کشیدی سوختم من ندیدی ندیدی
  مرگ دل ارزویت اگر بود مانده بودی اگر میشنیدی
  با تو دریا پر از دیدنی بود شب ستاره گلی چیدنی بود
  خاک تن شسته در موج باران در کنار تو بوسیدنی بود

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
© تمامی حقوق برای انجمن بوک پیج محفوظ بوده و هرگونه کپی برداري از محتوای انجمن پيگرد قانونی دارد