شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Smileys yahoo
 • :9:
  9
  9
 • :42:
  42
  42
 • :31:
  31
  31
 • :78:
  78
  78
 • :19:
  19
  19
 • :54:
  54
  54
 • :8:
  8
  8
 • :41:
  41
  41
 • :29:
  29
  29
 • :77:
  77
  77
 • :18:
  18
  18
 • :53:
  53
  53
 • :7:
  7
  7
 • :40:
  40
  40
 • :28:
  28
  28
 • :71:
  71
  71
 • :17:
  17
  17
 • :52:
  52
  52
 • :6:
  6
  6
 • :39:
  39
  39
 • :27:
  27
  27
 • :70:
  70
  70
 • :16:
  16
  16
 • :49:
  49
  49
 • :5:
  5
  5
 • :38:
  38
  38
 • :26:
  26
  26
 • :69:
  69
  69
 • :15:
  15
  15
 • :48:
  48
  48
 • :دی
  4
  4
 • :37:
  37
  37
 • :106:
  106
  106
 • :25:
  25
  25
 • :68:
  68
  68
 • :14:
  14
  14
 • :47:
  47
  47
 • :3:
  3
  3
 • :36:
  36
  36
 • :105:
  105
  105
 • :24:
  24
  24
 • :67:
  67
  67
 • :13:
  13
  13
 • :46:
  46
  46
 • :2:
  2
  2
 • :35:
  35
  35
 • :104:
  104
  104
 • :23:
  23
  23
 • :66:
  66
  66
 • :12:
  12
  12
 • :45:
  45
  45
 • :1:
  1
  1
 • :34:
  34
  34
 • :103:
  103
  103
 • :22:
  22
  22
 • :65:
  65
  65
 • :11:
  11
  11
 • :44:
  44
  44
 • :107:
  107
  107
 • :33:
  33
  33
 • :102:
  102
  102
 • :21:
  21
  21
 • :63:
  63
  63
 • :10:
  10
  10
 • :43:
  43
  43
 • :32:
  32
  32
 • :101:
  101
  101
 • :20:
  20
  20
 • :61:
  61
  61
 • Yellow smiley
 • ::63::
  YS63
  YS63
 • :97:
  ys
  ys
 • ::29::
  YS29
  YS29
 • ::51::
  YS50
  YS50
 • :86:
  ys86
  ys86
 • ::18::
  YS18
  YS18
 • ::75::
  YS75
  YS75
 • ::7::
  YS7
  YS7
 • ::40::
  YS40
  YS40
 • ::62::
  YS62
  YS62
 • :96:
  ys
  ys
 • ::28::
  YS28
  YS28
 • ::50::
  YS50
  YS50
 • :85:
  ys85
  ys85
 • ::17::
  YS17
  YS17
 • ::74::
  YS74
  YS74
 • ::6::.
  YS6
  YS6
 • ::39::
  YS39
  YS39
 • ::61::
  YS61
  YS61
 • :95:
  ys
  ys
 • ::27::
  YS26
  YS26
 • :84:
  ys84
  ys84
 • ::16::
  YS16
  YS16
 • ::49::
  YS49
  YS49
 • ::73::
  YS73
  YS73
 • ::6::
  YS6
  YS6
 • ::37::
  YS37
  YS37
 • ::60::
  YS60
  YS60
 • :94:
  ys
  ys
 • ::26::
  YS26
  YS26
 • :83:
  ys83
  ys83
 • ::15::
  YS15
  YS15
 • ::48::
  YS48
  YS48
 • ::72::
  YS72
  YS72
 • ::5::
  YS5
  YS5
 • ::36::
  YS36
  YS36
 • ::58::
  YS58
  YS58
 • ::59::
  YS59
  YS59
 • :93:
  ys
  ys
 • ::25::
  YS25
  YS25
 • :82:
  ys82
  ys82
 • ::14::
  YS14
  YS14
 • ::47::
  YS47
  YS47
 • ::71::
  YS71
  YS71
 • ::4::
  YS4
  YS4
 • ::35::
  YS35
  YS35
 • ::57::
  YS57
  YS57
 • :92:
  ys
  ys
 • ::24::
  YS24
  YS24
 • :81:
  ys81
  ys81
 • ::13::
  YS13
  YS13
 • ::46::
  ys46
  ys46
 • ::70::
  YS70
  YS70
 • ::3::
  YS3
  YS3
 • ::34::
  YS34
  YS34
 • ::56::
  YS56
  YS56
 • :91:
  ys
  ys
 • ::23::
  YS23
  YS23
 • :80:
  Ys77
  Ys77
 • ::12::
  YS12
  YS12
 • ::45::
  ys45
  ys45
 • ::69::
  ys69
  ys69
 • ::2::
  YS2
  YS2
 • ::33::
  YS33
  YS33
 • ::55::
  YS55
  YS55
 • :90:
  ys
  ys
 • ::22::
  YS22
  YS22
 • :76:
  ys
  ys
 • ::11::
  YS11
  YS11
 • ::44::
  ys44
  ys44
 • ::68::
  ys67
  ys67
 • ::1::
  YS1
  YS1
 • ::32::
  YS32
  YS32
 • ::54::
  YS54
  YS54
 • :89:
  Yellow smiley
  Yellow smiley
 • ::21::
  YS21
  YS21
 • ::10::
  YS10
  YS10
 • ::43::
  ys43
  ys43
 • ::66::
  YS66
  YS66
 • ::31::
  YS31
  YS31
 • ::53::
  YS53
  YS53
 • :88:
  Yellow smiley
  Yellow smiley
 • ::20::
  YS20
  YS20
 • ::9::
  YS9
  YS9
 • ::42::
  ys42
  ys42
 • ::64::
  YS64
  YS64
 • :98:
  ys
  ys
 • ::30::
  YS30
  YS30
 • ::52::
  YS52
  YS52
 • :87:
  ys87
  ys87
 • ::19::
  YS19
  YS19
 • ::8::
  YS8
  YS8
 • ::41::
  ys41
  ys41
 • Fun2
 • :4030174de8c6b46b347
  4030174de8c6b46b347326fa8a4de097
  4030174de8c6b46b347326fa8a4de097
 • :5e6ec8974e3c2639115
  5e6ec8974e3c2639115b1669e5f8124e
  5e6ec8974e3c2639115b1669e5f8124e
 • :881799a6c18d008c9ad
  881799a6c18d008c9ad205413e548571
  881799a6c18d008c9ad205413e548571
 • :1e9ca045845bf68fcb9
  1e9ca045845bf68fcb9e5f3e350a1d6e
  1e9ca045845bf68fcb9e5f3e350a1d6e
 • :662c45b0092db3a79dd
  662c45b0092db3a79ddc9fb545c23282
  662c45b0092db3a79ddc9fb545c23282
 • :0f7aca218ecfa609f5c
  0f7aca218ecfa609f5c97ce369282c70
  0f7aca218ecfa609f5c97ce369282c70
 • :508b7793d6fad8dfa67
  508b7793d6fad8dfa6793240d4321fb6
  508b7793d6fad8dfa6793240d4321fb6
 • :0d645e9e3aa408e1753
  0d645e9e3aa408e1753193ab86fd0367
  0d645e9e3aa408e1753193ab86fd0367
 • :79cf0bcf96cccb41423
  79cf0bcf96cccb41423841706b4387c4
  79cf0bcf96cccb41423841706b4387c4
 • :33bced66e00e83a8ae1
  33bced66e00e83a8ae18ae251f132f9e
  33bced66e00e83a8ae18ae251f132f9e
 • :ea8e50cf4bbee9a1913
  Ea8e50cf4bbee9a1913d6fab2daf7adc
  Ea8e50cf4bbee9a1913d6fab2daf7adc
 • :18faa1d72931d039ea7
  18faa1d72931d039ea7ad6c4eac7441d
  18faa1d72931d039ea7ad6c4eac7441d
 • :dbf178563fe60aaba48
  Dbf178563fe60aaba48d744c1dc6fc28
  Dbf178563fe60aaba48d744c1dc6fc28
 • :12f1dcb03b9bb8e8cc7
  12f1dcb03b9bb8e8cc7c7fbd1e7fb12a
  12f1dcb03b9bb8e8cc7c7fbd1e7fb12a
 • :db459c4ae8a21f94ecc
  Db459c4ae8a21f94ecc8bcac24abf0b3
  Db459c4ae8a21f94ecc8bcac24abf0b3
 • :9a1d645a22388add4f9
  9a1d645a22388add4f9a821ebcf962e2
  9a1d645a22388add4f9a821ebcf962e2
 • :b5b3f1535cda515fa31
  B5b3f1535cda515fa3101a3303114670
  B5b3f1535cda515fa3101a3303114670
 • :6c6b50ddc483acf3abd
  6c6b50ddc483acf3abd4cd75035b32ae
  6c6b50ddc483acf3abd4cd75035b32ae
 • :a009c956bb1086030f7
  A009c956bb1086030f73afc64a61fd1d
  A009c956bb1086030f73afc64a61fd1d
 • :k:
  kk
  kk
 • :6c09153b65816aaff48
  6c09153b65816aaff48a8e0fae3d01f6
  6c09153b65816aaff48a8e0fae3d01f6
 • H
 • :kho1:
  Kho1
  Kho1
 • :bb8:
  Bb8
  Bb8
 • :ye:
  Ye
  Ye
 • :kh:
  Kh
  Kh
 • :aa:
  Aa
  Aa
 • :wh1:
  Wh1
  Wh1
 • :gom:
  Gom
  Gom
 • :4654980460722281494
  46549804607222814946
  46549804607222814946
 • :vv1:
  Vv1
  Vv1
 • :ghesh:
  Ghesh
  Ghesh
 • :295119_qrrr1s5w5a2l
  295119 Qrrr1s5w5a2lfyba
  295119 Qrrr1s5w5a2lfyba
 • :th_092_:
  Th 092
  Th 092
 • :f6eb47d3:
  F6eb47d3
  F6eb47d3
 • :129fs4252631:
  129fs4252631
  129fs4252631
 • :sut2:
  Sut2
  Sut2
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :55:
  55
  55
 • :sport:
  Sport
  Sport
 • :bonheur:
  Bonheur
  Bonheur
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :bl6:
  Bl6
  Bl6
 • :onion055:
  Onion055
  Onion055
 • :be8:
  Be8
  Be8
 • :onion048:
  Onion048
  Onion048
 • :be7:
  Be7
  Be7
 • :moji:
  Moji
  Moji
 • :bc3:
  Bc3
  Bc3
 • Fun
 • :04:
  04
  04
 • :03:
  03
  03
 • :02:
  02
  02
 • :01:
  01
  01
 • :00:
  00
  00
 • :09:
  09
  09
 • :08:
  08
  08
 • :07:
  07
  07
 • :06:
  06
  06
 • :05:
  05
  05
 • H2
 • :0135:
  0135
  0135
 • :0076:
  0076
  0076
 • :0162:
  0162
  0162
 • :0133:
  0133
  0133
 • :0074:
  0074
  0074
 • :0160:
  0160
  0160
 • :0132:
  0132
  0132
 • :0001:
  0001
  0001
 • :0158:
  0158
  0158
 • :0131:
  0131
  0131
 • :(s1824):
  (s1824)
  (s1824)
 • :0156:
  0156
  0156
 • :0129:
  0129
  0129
 • :(s1817):
  (s1817)
  (s1817)
 • :0230:
  0230
  0230
 • :0155:
  0155
  0155
 • :0127:
  0127
  0127
 • :(s1787):
  (s1787)
  (s1787)
 • :0229:
  0229
  0229
 • :0150:
  0150
  0150
 • :0126:
  0126
  0126
 • :(s1734):
  (s1734)
  (s1734)
 • :0207:
  0207
  0207
 • :0144:
  0144
  0144
 • :0125:
  0125
  0125
 • :(s1213):
  (s1213)
  (s1213)
 • :0205:
  0205
  0205
 • :0141:
  0141
  0141
 • :0124:
  0124
  0124
 • :0199:
  0199
  0199
 • :(s1211):
  (s1211)
  (s1211)
 • :0138:
  0138
  0138
 • :0123:
  0123
  0123
 • :0184:
  0184
  0184
 • :(s1204):
  (s1204)
  (s1204)
 • :0137:
  0137
  0137
 • :0086:
  0086
  0086
 • :0178:
  0178
  0178
 • :(s1203):
  (s1203)
  (s1203)
 • s
 • "1"
  g"
  g"
 • :df:
  Df
  Df
 • :15s:
  15
  15
 • :s:
  S
  S
 • "3"
  :ff
  :ff
 • :c:
  C
  C
 • :1s4:
  14
  14
 • :qw:
  Qw
  Qw
 • "4"
  aaa
  aaa
 • :bb:
  Bb
  Bb
 • :s3:
  13
  13
 • :qa:
  Qa
  Qa
 • :b:
  B
  B
 • :ss:
  12
  12
 • :oo:
  Oo
  Oo
 • DD
  AA
  AA
 • :a:
  A
  A
 • :1s1:
  11
  11
 • :oi:
  Oi
  Oi
 • :23s:
  23
  23
 • :s0:
  10
  10
 • :lo:
  Lo
  Lo
 • :2s1:
  21
  21
 • :y:
  Y
  Y
 • :kl:
  Kl
  Kl
 • :20s:
  20
  20
 • :um:
  Um
  Um
 • :h:
  H
  H
 • :s18:
  18
  18
 • :ui:
  Ui
  Ui
 • :g:
  G
  G
 • :1s7:
  17
  17
 • :u:
  U
  U
 • :f:
  F
  F
 • :1s6:
  16
  16
 • :sw:
  Sw
  Sw
 • "2"
  SS
  SS
 • Bunny Emoticons
 • .22.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .11.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .33.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .21.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .10.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .32.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .20.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .9.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .31.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .19.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .8.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .30.
  b
  b
 • .18.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .7.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .29.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .17.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .6.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .27.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .16.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .5.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .26.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .15.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .4.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .25.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .14.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .3.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .36.
  b
  b
 • .24.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .13.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .2.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .35.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .23.
  b
  b
 • .12.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .1.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
 • .34.
  Bunny Emoticons
  Bunny Emoticons
© تمامی حقوق برای انجمن بوک پیج محفوظ بوده و هرگونه کپی برداري از محتوای انجمن پيگرد قانونی دارد